MEIE EESMÄRGID

Üheskoos Sinu Elva Valla meeskonnaga pakume välja visiooni parimast vallast ja hea meelega soovime seda koos Sinuga arutada ja täiendada. Meie jaoks on oluline tegeleda teemadega, mis just Sinule Sinu Elva vallas on olulised. Kui Sul tekkis lugedes ideid, mida sooviksid meiega jagada, siis kirjuta meile Kõlaruumi või võta meiega julgelt ühendust!

Parem vallavalitsemine

Sinu Elva vallavalitsemine on avatud, kaasav, sõbralik ja professionaalne, mille tagab vallajuhtide ja töötajate suhtumised, hoiakud, teadmised ja oskused.

Näita rohkem

Sinu Elva vallavalitsemine on visioonikas ja eesmärgipärane, tulemuslik ja tõhus, nõustav ja Sinuga dialoogis. Sinu Elva vallas on avalikud teenused ja info mugavalt kättesaadavad. Sinu Elva vallas on silmapaistvad tegijad tunnustatud ning kõik töötajad väärtustatud

Sinu Elva Valla tegevusplaan 

 • Jätkame elanike kaasamiseks avalike konsultatsioonide ja rahva aruteludega. 
 • Muudame valla alusdokumendid: arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve jälgimise avalikuks ja interaktiivseks. 
 • Jagame infot läbi erinevate kanalite arvestades inimeste ootusi ja võimalusi info saamiseks. Lisaks veebilehele, sotsiaalmeediale, valla äpile ja valla infolehele on vaja tuua avalikku ruumi juurde infoposte ja ekraane. 
 • Osaleme aktiivselt maakondlikes ja üleriigilistes võrgustikes ja koostööprojektides. 
 • Algatame elanikega suhtlemiseks ja vallavalitsemise selgitamiseks regulaarsed LIVE-arutelud sotsiaalmeedias. 
 • Jätkame valla koostöövõrgustike kohtumistega. 
 • Jätkame ettevõtjate Mentorklubi korraldamisega.
 • Peame oluliseks piirkonnakogude jätkamist. 
 • Lihtsustame läbi lühivideote, skeemide, juhendite korduma kippuvaid küsimusi, et elanike suhtlus ja asjaajamine vallaga oleks lihtne ja inimlik. 
 • Jätkame tublide ja silmapaistvate tegijate tunnustamisega. 
 • Loome vallavalitsemise juurde innovatsioonikomisjoni. 
 • Väärtustame töötajaid ja loome neile motiveeriva töökeskkonna. 
 • Pakume töötajatele võimalusi nende vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks.

Väärt elukeskkond

Sinu Elva vallas on inimestel hea elada ja töötada. Seega tegeleme hea avaliku ruumi loomisega ning toetame võimalustest lähtuvalt ettevõtluskeskkonda.

Näita rohkem

Sinu Elva vallas on hooldatud pargid, rohealad ja keskused on kaunistatud tähtpäevadele vastavalt. Sinu Elva vallas panustatakse keskkonnahoidu läbi kaasaegse jäätmekorralduse ja energiasäästliku majandamise. Ettevõtjatel on asjaajamine vallavalitsusega lihtne ning vallavalitsus on ettevõtjatele toetav koostööpartner. Sinu Elva vallas on planeeritud uusi elamupiirkondi. 

Sinu Elva Valla tegevusplaan

 • Arendame ja kaasajastame tänavavalgustuse asulates, ohtlikumates liiklussõlmedes ning tiheasustuspiirkondades, et tagada turvalisus ning mugavus liiklejatele. Arendamisel kasutatakse tänapäevaseid nutikaid ja energiasäästlikke lahendusi.
 • Rajame kaasaegse jäätmejaama ja taaskasutuskeskuse, kus pakutakse võimalust riiete, mööbli, tehnika ja  ohtlike jäätmete äraviimiseks ning lahedatud on biojäätmete vastuvõtt, käitlemine ja taaskasutus.  
 • Keskendume alevike haljastamisele ja kaunistamisele igal aastaajal. 
 • Jätkame lammutustoetuse maksmist. 
 • Tegeleme vallale kuuluvate hoonete energiasäästlikumaks muutmisega. 
 • Leiame lahendused, et võimalikult paljud majapidamised saaksid liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. 
 • Jätkame ja võimalusel laiendame fassaadide ja aedade korrastamise toetamist.  
 • Jätkame kortermajade parklate ja jäätmejaamade rajamise toetamist. 
 • Loome ettevõtluse soodustamise ja toetamise strateegia ning tegutseme tegevuskava järgides. 
 • Hooldame regulaarselt  avalikus kasutuses olevad rohealasid ja mõisaparke, puhekalasid ja matkaradasid. 
 • Nõustame ettevõtteid planeeringu koostamisel, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlemise protsessis. 
 • Rajame või korrastame koostöös huvitatud osapooltega ettevõtluse arendamiseks vajalikke juurdepääsuteid. 
 • Arvestame ühistranspordi planeerimisel ka ettevõtjate vajadustega. 
 • Arvestame kommunikatsioonivõrkude (vesi, kanalisatsioon, elekter, internet, tsentraalküte jne) planeerimisel piirkonna ettevõtjate vajadustega. Vajadusel aitame ettevõtjaid läbirääkimistes Transpordiameti, Eesti Energia, valguskaablivõrgu ja muude oluliste arendajatega. 
 • Koordineerime ühiste koolituste korraldamist teemadel, mis on kohustuslik läbida kõigil ettevõtjatel.

Suurepärased sportimisvõimalused

Sinu Elva vald on tuntud spordivald, kus on loodud suurepärased sportimisvõimalused. Toetame noortesporti ja hindame spordialade rikkust ja eestvedajate kirglikkust.

Näita rohkem

Sinu Elva vallas on loodud motiveeriv ja läbipaistev noortespordi toetussüsteem. Spordiüritused innustavad sportima harrastajaid ja professionaale, elanikke ja külalisi. Sinu Elva Vallas on spordi- ja puhkepark koos ainulaadse suusahüppekeskusega.  Sinu Elva vallas on tagatud spordiobjektide hooldamine ja arendamine. Sinu Elva vallas väärtustatakse rikkalikku spordiajalugu. 

Sinu Elva Valla tegevusplaan 

 • Tõstame noortespordi rahastust järgneval perioodil vähemalt viiendiku võrra ning vaatame üle tegevustoetuse jagamise põhimõtted. 
 • Tugevdame läbi aktiivsete ühiskohtumiste spordiklubide vahelist koostööd. 
 • Investeerime igal aastal spordiobjektide arendamisse. 
 • Tagame spordiobjektide heal tasemel hoolduse igal aastaajal. 
 • Arendame välja Elva linna spordipargi koos ainulaadse talispordi- ja suusahüppekeskusega, mis pakub tegevusi igal aastaajal nii harrastajatele kui turistidele. 
 • Rajame võimalusel uisuväljakuid ja suusaradu üle valla.
 • Käivitame olümpialootuste programmi, mis toetab täiendavalt tippsporti harrastavaid noori. 
 • Pakume regulaarseid, jõukohaseid ja innustavaid liikumisüritusi igas valla paigas. 
 • Toetame traditsiooniliste spordiürituste jätkumist ja uute loomist läbi projektitoetuste.
 • Korraldame Elva linnas spordifestivali, mis pakub elanikele ja külalistele melu ja meelelahutust; treeneritele ja liikumisõpetajatele täiendkoolitust ja inspiratsiooni ning spordimess pakub erinevaid võimalusi spordi harrastajatele ja professionaalidele.

Laste ja perede heaolu

Sinu Elva vallas on väga oluline laste ja perede heaolu. Sellepärast arvestame teenuste ja avaliku ruumi arendamisel just Sinu laste ja pere vajaduste ja ootustega.

Näita rohkem

Sinu Elva vallas tegeleme sellega, et lapsed saavad Elva valla lasteaedadest ja koolidest väärt hariduse ning pakutav huvitegevus on mitmekesine ja kättesaadav. Sinu Elva valla koolides ja lasteaedades on suurepärased õpetajad ja turvaline õpikeskkond. Raamatukogud on mõnusad kogunemispaigad kogu perele.  Abivajavad lapsed ja pered on märgatud ja toetatud. Sinu Elva vallas on mängu- ja spordiväljakud, mis pakuvad põnevust ja liikumisrõõmu erinevas vanuses lastele ja täiskasvanutele. 

Sinu Elva Valla tegevusplaan 

 • Julgustame õpetajaid ja loome vajadusel täiendavaid võimalusi, et lapsed saaksid õpikogemusi ka väljaspool klassiruumi: muuseumites, teatris, kinos, näitusesaalides, raamatukogudes, rahvamajades, looduses, ettevõtetes. 
 • Võtame suuna individualiseeritud õpiradade loomiseks õppetegevuses. 
 • Pakume mitmekesist huvitegevust ning loome interaktiivse ülevaate, millised huvihariduse võimalused on kogu vallas, et julgustada valima lapsi endale sobiv huvitegevus ka mujalt piirkonnast. Jätkame huvitegevuse transpordi korraldamise toetamist ja võimalusel parendame seda vastavalt vajadustele. 
 • Tegutseme selle nimel, et tuge vajavad lapsed saaksid teenuseid rohkem kohapeal ning võimalusel liigub spetsialist lapse juurde. 
 • Pöörame tähelepanu laste lugemuse suurendamisele ning pakume koostöös raamatukogude, koolide, lasteaedadega põnevaid programme kogu pere. 
 • Toetame laste liikumispauside lõimimist koolipäeva vähemalt esimeses kooliastmes. 
 • Töötame välja tegevuskava haridusvõrgu analüüsis toodud kitsaskohtade lahendamiseks. 
 • Korraldame erinevaid loenguid ja  vanemlusprogramme (Imelised Aastad, Gordoni perekool),  et tõsta lapsevanemate teadlikkust laste arengust, tervisest, õppimisest ja muudel vajalikel teemadel. 
 • Rajame avalikku ruumi ja lasteaiahoovidesse rohkem põnevaid mänguväljakuid, tegevusseinasid ja mudakööke. 
 • Korraldame erinevaid tervisedenduslikke kampaaniaid ning loome võimalusi tervislike valikute tegemiseks (tervislik lasteaia- ja koolitoit, sportimis- ja mänguväljakud; kergliiklusteed; puhkealad; nõustamisteenused). 
 • Tugevdame senisest enam lasteaedade tugimeeskondi, et toetada laste erivajaduste varajast märkamist ja laste ja perede toetamist. 
 • Võtame suuna rohkemate abiõpetajate ametikohtade loomiseks, et toetada õpetajate tööd lastega nii koolides kui lasteaedades. 
 • Soovime, et iga laps saaks osa jõulurõõmust.

Tegijad noored

Sinu Elva vallas on noored kaasatud ning teadlikud pakutavatest võimalustest. Keskendume noorte ettevõtlikkuse ja keskkonnateadlikkuse arendamisele.

Näita rohkem

Sinu Elva vallas on aktiivne noortevolikogu, mis on kaasatud ka vallavalitsemisse. Sinu Elva vallas on mitmekesised võimalused noortele vabaajaveetmiseks ja  enesearendamiseks. Sinu Elva vallas võimaldab transport noortel liikuda ning erinevates valla piirkondades pakutavaid võimalusi kasutada ja noortel omavahel suhelda. Sinu Elva vallas on noorsootöö edukalt korraldatud ja koordineeritud. 

Sinu Elva Valla tegevusplaan 

 • Korraldame koos noortega ja noortele suunatud kultuuriüritusi. 
 • Jätkame noortemalevate korraldamisega ning suurendame noorte osalemisvõimalusi. 
 • Toetame noortevolikogu tööd ning kaasame neid otsustusprotsessidesse;  volikogu komisjonide töösse on kaasatud vähemalt üks noortevolikogu poolt suunatud noor.  
 • Keskendume noorte õpi- ja karjäärinõustamise arendamisele.
 • Korraldame ülevallalise noorte talendikonkursi. 
 • Koostame noorte ettevõtlikkuse arendamise strateegia ning tegutseme tegevuskava järgides. 
 • Keskendume lasteaedades, koolides, noortekeskustes ettevõtlikkuse arendamisele.  
 • Soodustame õpilasfirmade loomist. 
 • Loome kohaliku aktiivse noorte vabatahtlike võrgustiku ning kaasame noori kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel: loome vabatahtlikele e-portfoolio. 
 • Parendame vallasisest transpordikorraldust, et noored saaksid senisest enam kasutada valla eri piirkondades pakutavaid võimalusi. 
 • Loome noortele suurepärased sportimistingimused, et innustada noori liikuma. 
 • Loome toetusprogrammi noortele, kes ei õpi ega tööta.  
 • Jätkame noorte omaalgatuse toetuse maksmist ning loome uusi võimalusi noortele eneseteostuteks. 
 • Parendame noorteinfo kättesaadavust ning  koostöös noortega muudame portaali noored.elva.ee noortele atraktiivseks infokanaliks. 
 • Väärtustame noorsootöötajaid ja pakume neile motiveerivaid töötingimusi. 
 • Loome noorsootöö paremaks korraldamiseks noorsootöö spetsialisti ametikoha.

Tegusad eakad

Sinu Elva vallas toimetatakse väärikatega koos ja nende heaks. Toetame abivajajaid ning peame oluliseks pakkuda võimalusi eakatele aktiivseks tegutsemiseks.

Näita rohkem

Sinu Elva vallas arvestatakse otsustamisel vanemaealiste kogemuste ja tähelepanekutega. Tagatud on elukestva õppe võimalused ja muud aktiivsed vabaajaveetmise võimalused. Abivajajad on saanud sotsiaalabi läbi teenuste ja toetuste. Eakatele on suunatud kultuuri- ja liikumisüritusi ning tõusnud on terviseteadlikkus. 

Sinu Elva Valla tegevusplaan 

Toetame jätkuvalt Väärikate Ülikooli tegutsemist Elva vallas

 • Laiendame ja parendame koduteenust ja teiste oluliste sotsiaalteenuste võimalusi. 
 • Mitmekesistame vanemaealistele suunatud tegevusi läbi päevakeskuste. Korraldame reise, õpitubasid, loengusarju jms ning laiendame neid piirkondadesse, kus täna ei ole päevakeskuseid. 
 • Korraldame piirkondades eakate puhkeõhtuid. 
 • Korraldame erinevaid tervisedenduslikke kampaaniaid ning loome võimalusi tervislike valikute tegemiseks; korraldame eakatele suunatud liikumisüritusi valla eri piirkondades.
 • Loome eakate nõukoja, et tugevdada eakate kogemuse ja tähelepanekute jõudmist vallavalitsemisse.  
 • Rajame eakatele suunatud teenusmaju, mis võimaldab mugavates tingimustes suhelda ja koos teiste eakaaslastega tegutseda.
 • Ehitame Elva linna päevakeskusele uued ruumid.

Kogukondlik kultuur

Sinu Elva vallas on oluline toetada kohalikku aktiivsust, loovust ja kultuuri. Loome võimalusi üheskoos tegutsemiseks, rahvakultuuri edasikandmiseks ja arendamiseks.

Näita rohkem

Sinu Elva vallas on toetatud kogukondlikud algatused ning soodustatud külaliikumine. Sinu Elva vallas on aktiivsed kultuurikollektiivid ning raamatukogud ja külamajad  on mõnusad kogukonnakeskused. Sinu Elva vallas on väärtustatud pühakojad ja ka pühapaigad, piirkonna kultuuripärand on hoitud ja kättesaadav. Sinu Elva vallas on koordineeritud loomemajandus. 

Sinu Elva Valla tegevusplaan 

 • Toetame aktiivseid kogukondi ja kultuurikollektiive läbi tegevus- ja projektitoetuste. 
 • Toetame laulu- ja tantsupeoliikumises osalevaid kollektiive ja pakume neile esinemisvõimalusi. 
 • Suurendame vähemalt viiendiku võrra projektitoetuste mahtusid. 
 • Toetame piirkondlikke üritusi kohaliku kogukonnatunde loomiseks. 
 • Innustame külakogukondades külaseltside loomist ja külavanemate valimist.  
 • Jätkame Külade Kärajate aruteludega, et parandada suhtlust. 
 • Toetame ja nõustame loomemajandusega tegelejaid.  
 • Pakume kultuurikeskustes ja rahvamajades harivaid, mitmekesiseid ja erinevat liiki kultuurisündmusi. 
 • Muudame Elva lauluväljaku linna  külastuskeskuseks koos atraktiivse ajaloo väljapanekuga. 
 • Jätkame muinsuskaitseobjektide parendamise toetamist eelarvest.  
 • Soodustame koguduste koostööd valla haridus- ja kultuurieluga.  
 • Loome raamatukogusse kaasaegsed IT-lahendused info hankimiseks ning kaugtöö tegemiseks. 
 • Väärtustame raamatukogu- ja kultuuritöötajaid ja pakume neile motiveerivaid töötingimusi.

Tuntud turismisihtkoht

Sinu Elva vallas on hea elada ning me kutsume piirkonda meeleldi ka külalisi. Soovime jagada omanäolist loodust, kultuuri, elamusi ja vaatamisväärsusi ka teistega.

Näita rohkem

Sinu Elva vallas on aktiivne turismiettevõtjate koostöövõrgustik ja ühtselt korraldatud turundustegevus. Sinu Elva vald on silmapaistev paik  Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektis. Sinu Elva vallas on süsteemselt arendatud sporditurism ning Kentsi paisjärve taastamine on loonud juurde unikaalse puhkepiirkonna. 
Sinu Elva Valla tegevusplaan 

 • Osaleme aktiivselt Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna programmis.
 • Toetame kodumajutuse pakkumist piirkonnas läbi pakkujate nõustamise ja teadlikkuse tõstmise. 
 • Arendame Kentsi paisjärve ümber atraktiivse puhkepiirkonna.  
 • Tugevdame läbi aktiivsete ühiskohtumiste turismiettevõtjate vahelist koostööd. 
 • Loome Elva jaamahoonesse turismiinfokeskuse, kus pakutakse müügiks ka kohalike tootjate toodangut. 
 • Teeme koostööd turismiinfo jagamisel raamatukogude ja teiste kultuuriasutustega. 
 • Loome koostöös turismiettevõtjatega Elva vallas erinevatele sihtrühmadele suunatud elamuspakette ja teekondi. 
 • Pakume elamusi läbi piirkonnas toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste. 
 • Loome Võrtsjärve võrgustiku, et tegutseda üheskoos selle nimel, et Võrtsjärve oleks Elva valla turismipärl.

Mugavad liikumisvõimalused

Sinu Elva vallas on hästi korraldatud ühistransport, et parandada ligipääsu erinevatele võimalustele, kuid ka selleks, et vähendada ökoloogilist jalajälge.

Näita rohkem

Sinu Elvas vallas on loodud liikumisvõimalused ka neile, kes ei pääse oma autoga liikuma. Sinu Elva vallas liiguvad bussid regulaarselt erinevate valla alevike ja linna vahel. Sinu Elva vallas on läbimõeldud sõidujagamise võimalused ning toimiv sotsiaaltransport. Sinu Elva vallas on võimalik ohutult liikuda kergliiklusteedel nii jalgsi kui rattaga. Sinu Elva vallas on teede investeeringud läbimõeldud ning hooldus tagab korras teed igal aastaajal. 

Sinu Elva Valla tegevusplaan 

 • Paneme tööle regulaarliinidel sõitvad bussid Elva linna ja keskuste vahel, et parandada inimeste vallasiseseid liikumisvõimalusi. Seetõttu on Elva valla teenused ja huvitegevus maksimaalselt 30 minuti kaugusel. 
 • Arendame  sõidujagamise teenuse korraldamiseks vajaliku platvormi. 
 • Loome kergliiklusteede võrgustiku rajamise plaani ning ehitame igal aastal mõne olulise lõigu kergliiklusteid. 
 • Võtame pikaajaliseks eesmärgiks, et kõik keskused oleksid Elva linnaga ühendatud. 
 • Teostame teede seisundite hindamise, teede võrgustiku ja kasutuskoormuste analüüsi ning sellele tuginedes koostame hooldamise ja investeeringute kava.
 • Viime igal aastal teid mustkatte alla.
 • Uurime võimalusi rongiühenduse tihendamiseks ning bussiliikluse kiirendamiseks Tartu linnaga.