Koalitsioonileping

Koalitsioonilepinguga kinnitavad osapooled, et nende jaoks on oluline Elva valla kõikide piirkondade ja valdkondade heaolu eest seismine, avatud valitsemine ja kaasamine. Lepingu sõlmijate ühine soov on, et Elva vald oleks avatud, innovatiivne, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, mis on oma tegevusega eeskujuks paljudele.

Reedel, 26.11.2021, allkirjastati Elva valla koalitsioonileping 2021-2025, mis on  sõlmitud Valimisliidu Sinu Elva vald, Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna, Margus Ivaski, Toomas Laatsiti ja Meelis Karro vahel.

Kokkuleppe alusel tehakse volikogule ettepanek viieliikmelise vallavalitsuse moodustamiseks.  Ettepanek valitsuse liikme kandidaatideks on järgmine: vallavanem Priit Värv (Valimisliit Sinu Elva vald), arengu ja planeeringu valdkonna abivallavanem Kertu Vuks (Reformierakond), vallamajanduse valdkonna abivallavanem Kristjan Vilu (Valimisliit Sinu Elva vald), hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Heiki Hansen (Reformierakond) ning arendusjuht  ja vallavalitsuse liige Margus Ivask.

Ettepanek on moodustada 9 volikogu komisjoni ning valida komisjonide esimeesteks järgmised volikogu liikmed: arengu- ja planeeringukomisjoni  (Toomas Laatsit), haridus- ja noorsootöökomisjon (Marika Saar), rahanduskomisjon (Meelis Karro), majandus- ja  keskkonnakomisjon (Mikk Järv), maaelu- ja turismikomisjon (Leelo Suidt), kultuurikomisjon (Enn Tobre), sotsiaal- ja tervisekomisjon (Peeter Laasik), spordikomisjon (Toomas Järveoja)  ja revisjonikomisjon (opositsiooni esindaja).

Koalitsioonilepingul on 23 allkirja, allkirja on andnud nii tänased volikogu liikmed kui ka asendusliikmed. Koalitsiooni moodustab 16 volikogu liiget.

Koalitsioonilepingu täistekst:

Elva valla koalitsioonileping 2021-2025 

Elva valla koalitsioonileping 2021-2025 on sõlmitud Valimisliidu Sinu Elva vald, Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna, Margus Ivaski, Toomas Laatsiti ja Meelis Karro vahel. 

Koalitsioonilepinguga kinnitavad osapooled, et nende jaoks on oluline Elva valla kõikide piirkondade ja valdkondade heaolu eest seismine, avatud valitsemine ja kaasamine. Soovime, et Elva vald oleks avatud, innovatiivne, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, mis on oma tegevusega eeskujuks paljudele. Kindlustame Elva valla võimeka juhtimise ja jätkuva arengu. 

Elva vald on väärt elu- ja ettevõtluskeskkond, kus on parem vallavalitsemine, omanäolised kogukonnad, mugavad liikumisvõimalused, tegusad noored ja eakad, aktiivsed ja hoitud lapsed ja pered, kus väärtustatakse haridust, kogukondlikku kultuuri ja pakutakse elavaid elamusi nii elanikele kui külalistele. 

 

Parem vallavalitsemine

Elva vallas on avatud, kaasav, sõbralik ja professionaalne vallavalitsemine, mille tagavad vallajuhtide ja töötajate hoiakud, teadmised ja oskused. 

 • Algatame elanikega suhtlemiseks ja vallavalitsemise tegevuse selgitamiseks regulaarsed LIVE-arutelud veebis. 
 • Lähtume vallavalitsemisel kaasamise heast tavast. 
 • Loome vallavalitsemise juurde innovatsioonitiimi, mille eesmärk on keskenduda uudsetele lahendustele avalike teenuste pakkumisel ja valitsemisel, uurides erinevaid praktikaid teistes omavalitsustes nii Eestis kui maailmas. 
 • Langetame kaasava eelarve hääletajate vanusepiiri 14 aastale ja suurendame eelarvet vähemalt 60 000 euroni aastas. 
 • Töötame välja korruptsioonivastase seaduse rakendamise korra Elva vallas  ning viime läbi korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise alaseid koolitusi. 
 • Loome e-Elva keskkonna, et kõik e-teenused oleks kättesaadavad ühest kohast. 
 • Kaasame senisest enam noortevolikogu, kaasates noortevolikogu liikmed erinevatesse komisjonidesse. 
 • Töötame välja toetusmeetme külaseltsidele küla arenguks vajalike investeeringute tegemiseks. Kaasame otsuste tegemisse piirkonnakogud. 
 • Kaasame kogukonnad valla juhtimisse piirkonnakogude, külaseltside ja külavanemate kaudu.
 • Innustame külakogukondades külaseltside loomist ja külavanemate valimist. Jätkame Külade Kärajatega. 
 • Parandame avalike teenuste kättesaadavust teenuskeskuste kaudu üle valla. 

 

Tegijad lapsed ja noored 

Elva vallas väärtustame head haridust ja noorte ettevõtlikkust. Arvestame teenuste ja avaliku ruumi arendamisel laste, noorte ja pere vajaduste ja ootustega. 

 • Vabastame pered alates teisest lasteaialapsest lasteaia kohatasust.
 • Toetame Elva valla koolide ja lasteaedade hariduse kvaliteedi kokkulepe elluviimist. 
 • Loome vajaduspõhiselt abiõpetajate ametikohti haridusasutustes kaasava hariduse paremaks korraldamiseks. 
 • Loome igal aastal juurde vähemalt ühe mänguväljaku koolide ja lasteaedade piirkonda või avaliku huviga kohtadesse vajaduse järgi ning hooldame olemasolevaid. 
 • Vaatame üle tegevustoetuse jagamise põhimõtted ja tõstame noortespordi rahastust järgneval perioodil. 
 • Arendame Elva valla lasteasutustes ettevõtlikkuse õpet ning toetame raha- ja investeerimisnutikuse kasvatamist koolides.
 • Rekonstrueerime Elva gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone aastaks 2023. 
 • Jätkame kodanikukaitse suuna arendamist Elva gümnaasiumis ning soovi korral kaasame Rõngu keskkooli. 
 • Säilitame Rõngu keskkoolis gümnaasiumiosa lähtuvalt kogukonna vajadusest. 
 • Loome kohaliku aktiivse noorte vabatahtlike võrgustiku ning kaasame noori kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel: loome vabatahtlikele e-portfoolio. 
 • Jätkame suvemalevate ja töövarjupäevade korraldamist, et noortele töökogemust pakkuda.

 

Toetatud abivajajad

Elva vallas märgatakse ja toetatakse parimal viisil abivajajaid. Pöörame senisest veelgi enam tähelepanu ennetustööle. 

 • Laiendame ja parendame koduteenust ning teiste oluliste sotsiaalteenuste võimalusi. 
 • Tugevdame senisest enam lasteaedade tugispetsialistide meeskondi, et toetada laste erivajaduste varajast märkamist ja laste ja perede toetamist. 
 • Alustame sotsiaal- ja seeniormajade loomist.
 • Peame meeles kõrgeealisi juubilare.
 • Suurendame puuetega inimeste intervallhoolduse võimalusi, et võimaldada nende hooldajatele puhkust.
 • Tegutseme selle nimel, et tuge vajavad lapsed saaksid teenuseid rohkem haridusasutustes või võimalikult kodu lähedal ning võimalusel liigub spetsialist lapse juurde. 
 • Suurendame erivajadustega lastele paindliku hoiuteenuse ja laagrite pakkumist. 
 • Toetame vanemate kogemus- ja toetusgruppide loomist erinevate väljakutsetega toimetulemiseks (erivajadusega laps, teismeline, sõltuvusprobleemid, töö- ja pereelu ühitamine, lahutus).
 • Loome toetusprogrammi noortele, kes ei õpi ega tööta. 
 • Toetame vaimse tervise teenuste osutamist nii lastele kui ka täiskasvanutele (sh nõustamised ja tugigrupid).
 • Paigaldame 50 uut pinki üle kogu valla, mille asukohad otsustavad kogukonnad.

 

Väärt elu- ja ettevõtluskeskkond 

Elva vallas on inimestel hea elada ja töötada. Selleks tegeleme hea avaliku ruumi loomisega ning toetame võimalustest lähtuvalt ettevõtluskeskkonda. 

 • Viime lõpuni tiheasustusalade vee- ja kanalisatsioonivõimaluste arendamise.
 • Koostöös riigi ja võimalike euroopa toetusprogrammidega arendame ja laiendame kaugküttevõimalusi tiheasustusaladel.
 • Arendame koostöös riigi ja teenusepakkujatega kiire internetiühenduse võimalusi.  
 • Suurendame hajaasustuse programmi vallapoolset rahastust kuni 100 000 euroni aastas. 
 • Rajame kaasaegse jäätmejaama ja taaskasutuskeskuse, kus pakutakse võimalust riiete, mööbli, tehnika ja  ohtlike jäätmete loovutamiseks ning lahedatud on biojäätmete vastuvõtt, käitlemine ja taaskasutus. 
 • Hoiame heas korras populaarsemad matka- ja terviserajad ning ujumiskohad, huvi korral loome juurde uusi.
 • Toetame Rõngu vabatahtlike päästjate päästehoone ehitamist.
 • Valgustame kõik enam kasutatud bussipeatused Elva vallas.
 • Alustame koostöös erasektoriga ja teenusepakkujatega pakiautomaatide paigaldamist külakeskustesse – „piimapukid pakiautomaadiks“.
 • Toetame vallale kuuluvatele maadele kogukonnaaedade tekkimist koostöös kohalike elanikega ja alustame elurikkuse suurendamise meetodite rakendamist avalikel haljasaladel. 
 • Avame arutelu, et leida uus funktsioon Puhja vanale koolihoonele.
 • Korraldame Verevi järve äärde arhitektuurikonkursi, et rajada ilma ujulata rannahoone, vähendades ehitusmahtu säilitades rannaala. 
 • Tegeleme Verevi järve tervendamiseks lahenduste ja rahastuste leidmisega. 
 • Korraldame ajaloolise Postipoiste maja (Tartu mnt 1) tagasiostmise avalikuks kasutuseks ja väljaarendamiseks.
 • Ehitame Elva linna päevakeskusele uued ruumid.
 • Leiame võimalusi ujula ehitamiseks kõige sobivamasse asukohta, eelistatult Elva spordihoone lähedusse. 
 • Toetame keskkonnateadlikkuse parandamise programme ja tegevusi Elva vallas
 • Alustame koostöös alaliidu, riigi ja kohaliku jalgpalliklubiga Elva jalgpallihalli projekteerimist.
 • Nõustame ettevõtteid planeeringu koostamisel ning projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlemise protsessis.
 • Rajame või korrastame koostöös huvitatud osapooltega ettevõtluse arendamiseks vajalikke juurdepääsuteid.
 • Arvestame ühistranspordi planeerimisel ka ettevõtjate vajadustega.
 • Arvestame kommunikatsioonivõrkude (vesi, kanalisatsioon, elekter, internet, tsentraalküte jne) planeerimisel piirkonna ettevõtjate vajadustega. Vajadusel aitame ettevõtjaid läbirääkimistes Transpordiameti, Eesti Energia, valguskaablivõrgu ja muude oluliste arendajatega.

 

Mugavad liikumisvõimalused

Elva vallas on hästi korraldatud ühistransport, et parandada ligipääsu erinevatele võimalustele ning targalt arendatud teede ja kergliiklusteede võrgustik.

 • Parandame vallasiseseid liikumisvõimalusi nõudetranspordi või uute regulaarliinide arendamise abil, et muuta teenused ja huvitegevus paremini kättesaadavaks. 
 • Loome kergliiklusteede võrgustiku arengukava ning ehitame igal aastal mõne olulise lõigu kergliiklusteid. 
 • Rajame vähemalt 10 km uusi kergliiklus- ja kõnniteid. Alustame Elva-Rõngu-Aakre, Mahlamäe-Peedu-Vapramäe ja Rõngu-Koruste kergliiklustee projekteerimist.

 

Elav Elva

Elav Elva pakub elavaid elamusi nii kohalikele elanikele kui külalistele. Soovime jagada omanäolist loodust, kultuuri, sh rahvakultuuri, elamusi ja vaatamisväärsusi ning suurepäraseid sportimisvõimalusi valla külalistega. 

 • Viime ellu Elva valla tegevuskava Euroopa kultuuripealinnaks Tartu 2024 valmistumisel. 
 • Arendame Elav Elva brändi ja loome turismiettevõtjate toimiva võrgustiku. 
 • Otsime võimalusi Elva linna spordi- ja puhkepargi välja arendamiseks koos ainulaadse talispordi- ja suusahüppekeskusega, mis pakub tegevusi igal aastaajal nii harrastajatele kui turistidele. 
 • Rekonstrueerime Elva linnastaadioni 2024. aastaks.  
 • Otsime võimalusi jalgratastele olümpiakrossi raja loomiseks Elva valda.
 • Aitame rajada koostöös klubidega kettagolfi radasid erinevatesse valla piirkondadesse ja rajame Elva kettagolfi raja juurde parkla ja tualetid. 
 • Suurendame vähemalt viiendiku võrra projektitoetuste mahtusid. 
 • Toetame laulu- ja tantsupeoliikumises osalevaid kollektiive.
 • Toetame piirkondlikke kultuurisündmusi kohaliku kogukonnatunde loomiseks.
 • Toetame ja nõustame loomemajandusega tegelejaid.
 • Otsime võimalusi Elva lauluväljaku arendamiseks eesmärgiga laiendada kasutusvõimalusi.  
 • Renoveerime Rannu rahvamaja loome- ja kultuuripesaks.
 • Muudame raamatukogud kogukonnakeskusteks, kus on hea ligipääs e-teenustele ning kättesaadav on ka turismiinfo. Raamatukogude juures on tagastuskastid ja laenutuskapid.  
 • Arendame Hellenurme mõisa turismi-ja kogukonnakeskuseks (sh Middendorfi kabel).
 • Arendame välja Kentsi paisjärve ümber atraktiivse puhkepiirkonna.  
 • Loome Elva jaamahoonesse turismiinfokeskuse, kus pakutakse müügiks ka kohalike tootjate toodangut
 • Arendame Reku sadamaala.
 • Mitmekesistame vanemaealistele suunatud tegevusi läbi päevakeskuste. Korraldame reise, õpitubasid, loengusarju jms ning laiendame neid piirkondadesse, kus täna ei ole päevakeskuseid. 
 • Toetame eakate regulaarsete liikumistreeningute läbiviimist valla erinevates piirkondades
 • Panustame Võrtsjärve, kui puhkepiirkonna arendamisse.

 

Tööjaotus valla juhtimisel:

Volikogu esimees: Sulev Kuus

Volikogu aseesimees: Meelis Kask

Vallavanem: Priit Värv

Valitsuse liikmed

Abivallavanemad:

- Heiki Hansen (haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja sotsiaal- ning tervisevaldkond)

- Kertu Vuks (areng ja planeering)

- Kristjan Vilu (vallamajandus)

Vallavalitsuse liige:

- Margus Ivask (arendusjuht)

Osapooled on kokku leppinud, et moodustatakse üheksa alalist volikogu komisjoni.

Volikogu komisjonide jaotus:

 1. Arengu- ja planeeringukomisjon - esimees Toomas Laatsit
 2. Haridus- ja noorsootöökomisjon - esimees Marika Saar
 3. Rahanduskomisjon - esimees Meelis Karro
 4. Majandus- ja  keskkonnakomisjon - esimees Mikk Järv
 5. Maaelu-  ja  turismikomisjon - esimees Leelo Suidt
 6. Kultuurikomisjon - esimees Enn Tobre
 7. Sotsiaal - ja tervisekomisjon - esimees Peeter Laasik
 8. Spordikomisjon - esimees Toomas Järveoja
 9. Revisjonikomisjon - esimees opositsiooni esindaja, aseesimees Hillar Hänilane